1 March 2023

مهاجرت به استرالیا با ویزای موقت ازدواج ساب کلاس 309

مهاجرت به استرالیا با ویزای موقت ازدواج ساب کلاس 309 مختص افرادی است که با یک شهروند استرالیایی و یا شخصی که از اقامت دائم این […]
26 November 2022

ویزای موقت همسر و پارتنر استرالیا سابکلاس 820

ویزای موقت همسر و پارتنر استرالیا سابکلاس 820 مختص افرادی است که با یک شهروند استرالیایی و یا شخصی که از اقامت دائم این کشور برخوردار […]
16 November 2022

اقامت دائم استرالیا با ویزای ازدوج ساب کلاس 100

اقامت دائم استرالیا با ویزای ازدوج ساب کلاس 100 که شخص می تواند با ازدواج با یک شهروند استرالیایی و یا شخصی با اقامت دائم استرالیا، […]