فرم ارزیابی ویزای کاری | اسکیل

۱اطلاعات هویتی
۲اطلاعات تحصیلی و مدارک فنی
۳زبان، سابقه کار و سابقه ویزا