فرم ارزیابی ویزای گلوبال تلنت Global Talent

۱ارزیابی اولیه
۲اطلاعات هویتی و تکمیلی

تلنت ویزا

این ویزا دارای چندین شرط اصلی است که می تواند تعیین کننده واجد شرایط یا عدم شرایط بودن شما در همین ابتدای راه باشد، لذا با دقت پاسخ دهید.