۲۱ آذر ۱۴۰۱

ویزای تنها بازمانده استرالیا سابکلاس ۱۱۵

ویزای تنها بازمانده استرالیا سابکلاس ۱۱۵ به فردی که تمام خویشاوندانش در استرالیا زندگی می کنند و در کشور خود، تنها مانده است امکان می دهد […]