22 December 2022

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا 1 دی ۱۴۰۱

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا 1 دی ۱۴۰۱ حاکی از آن است که 35 هزار دعوتنامه تنها در یک راند صادر شده که این امر موجب […]