۱۳ بهمن ۱۴۰۱

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۲ فوریه ۲۰۲۳ 

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۲ فوریه ۲۰۲۳ بسیار مهم بوده و مشخص شده که در روز ملی استرالیا ۲۶ ژانویه ۲۰۲۳ حدود ۱۹۰۰۰ متقاضی، سیتیزن […]