۵ آبان ۱۴۰۱

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۵ آبان

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۵ آبان که حاکی از ایجاد اولویت و تمرکز بیشتر برای بررسی پرونده های متقاضیان اسکیل استرالیا توسط اداره مهاجرت و […]