آشنایی با سیستم امتیاز بندی بندی برنامه مهاجرتی ساسکاچوان  


امتیاز مدارک تحصیلی

مدرک تحصیلی دیپلم: صفر امتیاز

مراحل آموزشی بعد از مقطع دیپلم به مدت حداقل یک سال و کمتر از دو سال: 12 امتیاز

کاردانی:15 امتیاز

کارشناسی یا مدرک معادل کارشناسی: 20 امتیاز

کارشناسی ارشد یا دکتری: 23 امتیاز  

سابقه کار در 5 سال گذشته

1 سال: 2 امتیاز

2 سال: 4 امتیاز

3 سال: 6 امتیاز

4 سال: 8 امتیاز

5 سال: 10 امتیاز

بررسی سابقه کار در 5 تا 10 سال گذشته

 1 سال یا کمتر: صفر امتیاز

 2 سال: 2 امتیاز

 3 سال: 3 امتیاز

 4 سال: 4 امتیاز

 5 سال: 5 امتیاز

 بررسی نمره زبان انگلیسی

زبان مادری انگلیسی یا فرانسوی: صفر امتیاز

 :CLB 4 12 امتیاز

 :CLB 5 14 امتیاز

 :CLB 6 16 امتیاز

 :CLB 7 18 امتیاز

 CLB 8 و بیشتر: 20 امتیاز

 نمره زبان فرانسوی

 :CLB 4 2 امتیاز

 :CLB 5 4 امتیاز

 :CLB 6 6 امتیاز

 :CLB 7 8 امتیاز

 CLB 8 و بیشتر: 10 امتیاز

  سن

زیر 18 سال:صفر امتیاز

 18-21سال: 8 امتیاز

 22-34 سال: 12 امتیاز

 35-45 سال: 10 امتیاز

 46-50 سال: 10 امتیاز

 بالای 50 سال: صفر امتیاز

  ارتباط با بازار کار ساسکاچوان

 سابقه کار در ساسکاچوان: 5 امتیاز

 تجربه تحصیل در ساسکاچوان: 5 امتیاز

 داشتن فامیل نزدیک در ساسکاچوان: 20 امتیاز